ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОПОЛІСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss2(3).254821pp24-30

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, об’єкти інноваційної інфраструктури, технополіс, організаційно-економічний механізм

Анотація

На сьогодні для розвитку як високотехнологічних, так і традиційних секторів вітчизняної економіки актуальною стає проблема пошуку пріоритетних напрямів та організаційно-технологічних форм інноваційної діяльності. Вирішення проблемних питань потребує удосконалення механізмів управління та активізації взаємодії суб’єктів інноваційних процесів, а також формування таких об’єктів інноваційної інфраструктури, які здатні стати центрами концентрації виникнення та впровадження інновацій та новітніх технологій. Метою дослідження є удосконалення на основі системного підходу теоретико-методичних засад концепції організаційно-економічного механізму створення й функціонування технополісів. Досліджено та визначено сутність організаційно-економічного механізму створення й функціонування технополісу, визначено структурні елементи механізму з позиції системного підходу. Базою для аналізу слугували статистичні дані щодо стану інноваційної діяльності в Україні в динаміці за період 2017–2020 рр. та наукові праці вітчизняних вчених щодо зазначеної проблематики. Теоретико-методологічною основою роботи є сукупність принципів і методів наукового дослідження: принцип систематизації й теоретичного узагальнення, методи структурно-функціонального аналізу. У результаті дослідження зафіксовано позитивну динаміку щодо інноваційної діяльності промислових підприємств та виявлено низку головних чинників, що гальмують інноваційну діяльність. Доведено, що пріоритетними напрямами підвищення ефективності функціонування технополісів й інших об’єктів інноваційної інфраструктури є впровадження невикористаних можливостей, активізація державної інноваційної політики, надання додаткової підтримки регіональних інновацій. Реалізація розробленого організаційно-економічного механізму формування та розвитку технополісів й інших об’єктів інноваційної інфраструктури може мати корисний ефект щодо підвищення ефективності їх функціонування та підвищення рівня інноваційної діяльності.

Посилання

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / В.М. Геєць та ін.; за заг. ред. В.М. Гейця. Київ: НАН України, 2015. 336 с.

Глібко С.В. До питання повноважень органів місцевого самоврядування щодо сприяння розвитку інноваційних центрів як складових регіональної інноваційної системи. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: праці V міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 23-25 травня 2019 р. Львів, 2019. С. 480–481.

Колещук О.Я. Стратегічне управління інноваційністю підприємств: автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності); Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2020. 46 с.

Свинаренко Т.І., Гладкова О.В. Формування та розвиток регіональних інноваційних систем: теорія, практика. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 239–245.

DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-37.

Тарасюк М.В. Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення. Економiка та держава. 2017. № 1. С. 19–24.

Бочарова Ю.Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія і практика: автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля». Дніпро, 2019. 50 с.

Антохов А.А., Запухляк В.М., Клевчік Л.Л. Просторовий контекст розвитку та управління технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні. Економiка та держава. 2021. № 3. С. 34–39. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.34.

Чудаєва І.Б. Технополіси: економічна суть, причини створення та японський досвід. Економічний часопис-XXI. 2010. № 12. С. 55–59.

Статистичний щорічник України за 2020 рік / Державна служба статистики України. Київ, 2021. С. 418–422. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf (дата звернення: 10.12.2021).

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (дата звернення: 15.11.2021).

Geyetz’ V.M. (2015) Innovacijna Ukrajina 2020: nacionaljna dopovidj [Innovative Ukraine 2020: national report] Kyiv: NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Glibko S.B. (2019) Do pytannja povnovazhenj orghaniv miscevogho samovrjaduvannja shhodo spryjannja rozvytku innovacijnykh centriv jak skladovykh reghionaljnoji innovacijnoji systemy [Aspects of powers of local self-government bodies in terms of promoting local innovative centers in the framework of regional innovative system] Proceedings of the Challenges of designing and developing innovative infrastructure (Ukraine, Lviv, May 23-25, 2019), Lviv, 2019, рр. 480–481.

Koleshchuk O.Ya. (2020) Strateghichne upravlinnja innovacijnistju pidpryjemstv [Strategic management of innovativeness at enterprises] (Doctor Thesis), Lviv: National University «Lviv Polytechnic».

Svynarenko T.I., Gladkova O.V. (2020) Formuvannja ta rozvytok reghionaljnykh innovacijnykh system: teorija, praktyka [Designing and developing regional innovative systems: theory, practice]. Modern Economics. no. 20, pp. 239–245. Available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-37 (accessed 01 December 2021).

Tarasiuk M.V. (2017) Suchasnyj stan realizaciji innovacijnoji polityky Ukrajiny ta jiji finansove zabezpechennja [Modern developments in innovative policy of Ukraine and its financial provision]. Economy and the state. no. 1, pp. 19–24.

Bocharova O.G. (2019) Rozvytok innovacijnoji infrastruktury nacionaljnoji ekonomiky: teorija i praktyka [The development of innovative infrastructure in the national economy: theory and practice]. (Doctor Thesis), Dnipro: Higher Education Institution «Alfred Nobel University».

Antohov A.A., Zapuhliak V.M., Klievchik L.L. (2021) Prostorovyj kontekst rozvytku ta upravlinnja tekhnologho-synghuljarnykh reghionaljnykh ekonomichnykh system v Ukrajini [Spacial context of development and management of technological and singular regional economic systems in Ukraine]. Economy and the state. no. 3, pp. 34–39.

Chudaieva I.B. (2010) Tekhnopolisy: ekonomichna sutj, prychyny stvorennja ta japonsjkyj dosvid [Technopoles: economic essence, the origins and Japanese experience]. Economic journal-XXI. no. 12, pp. 55–59.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2020 rik [Statistical annual of Ukraine for 2020], Kyiv. Available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf (accessed 10 December 2021).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Disposition of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Strategy of development in the field of innovative activity until 2030"”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (Accessed 15 November 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12