КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss2(3).254820pp14-23

Ключові слова:

інноваційний розвиток, технопаркові структури, індустріальний парк, високотехнологічне виробництво, інноваційна активність, технічне переозброєння, науково-технічний розвиток економіки, інноваційні програми

Анотація

У вітчизняній економіці на сьогодні практично не представлені високоефективні інтеграційні форми синтезу виробництва, науки і освіти. У статті доведено, що в умовах неоіндустріалізації подолання проблем виходу України на світові ринки, створення інноваційного потенціалу і поліпшення загальної економічної ситуації в країні пов'язане не лише з модернізацією і технічним переозброєнням промислових підприємств, але і з розвитком утворюваних ними інтеграційних форм, включаючи індустріальні парки. Індустріальні парки, як і інші елементи технопаркових структур, стали одним з етапів розвитку форм виробничої організації, спрямованих на вдосконалення структурного й інституціонального забезпечення промислової кооперації, аутсорсингу, виробничої локалізації, диверсифікації в системі створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-активних підприємств.

Вивчення ролі й значення індустріальних парків в системі інноваційних структур дозволило виділити основні ознаки їх діяльності. Доведено, що забезпечення соціально-економічної значущості та ефективності створення основ для формування індустріальних парків в державному масштабі як інструменту створення наукомісткого сектора економіки України, її реструктуризації й диверсифікації визначається взаємодією інтересів суб'єктів інноваційно - інвестиційній діяльності.

Використовуючи теоретичні розробки в області управління інноваційними процесами, технопаркові структурами, а також системний підхід дало можливість розробити концепцію формування і функціонування індустріальних парків. Важливе значення в системі розробленої концепції формування й функціонування індустріальних парків відводиться певній послідовності дій, що представляє собою алгоритм реалізації інноваційного проєкту. Це дозволить підвищити ефективність функціонування індустріального парку й забезпечити за рахунок синергетичного ефекту приріст валового внутрішнього продукту завдяки інноваційної складової.

Практична реалізація запропонованого підходу надасть можливість забезпечити рішення завдань промислової політики країни, спрямованих на підвищення рівня інноваційної активності й конкурентоспроможності індустріальних парків.

Посилання

Amosha, A.I., Antoniuk, V.P., Zemlyankin, A.I., etc. (2007) Activization of innovative activity: organizational-legal and socio-economic security [Activation of innovative activity: organizational and legal and socio-economic support]. Donetsk: NAN Ukrainу. Institut ekonomIki promislovostI. (in Ukrainian)

Alymov, O., Yemchenko, V. (2003) Promyslovyi potentsial Ukrainy: napriamy efektyvnoho rozvytku [Ukraine's industrial potential: directions of effective development]. Ekonomichnyi Chasopys - ХХІ. vоl. 6. pp. 41–46. (in Ukrainian)

Amosha, O.I. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizmy aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti v Ukraini. Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy [Organizational and economic mechanisms of intensification of innovation activity in Ukraine]. Donetsk. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/3103/st_31_2.pdf (accessed 15 October 2021). [in Ukrainian].

Bocharova, Yu. H. (2019). Rozvytok innovatsiinoi infrastruktury natsionalnoi ekonomiky: teoriia i praktyka [Development of innovation infrastructure of the national economy: theory and practice](dissertation of the doctor of economic sciences), Dnipro. Available at: https://duan.edu.ua/images/head/Science/UA/Academic_Council/D_08_120_0/24899.pdf (accessed 15 October 2021). (in Ukrainian)

Halasiuk, V.V. Industrialni parky: mify ta realii [Industrial parks: myths and realities]. Available at: https://www.segodnya.ua/opinion/galasukcolumn/ndustraln-parki-mfi-ta-real-762486.html (accessed 15 October 2021). [in Ukrainian].

Heiets V.M., Aleksandrova V. P., Bazha Yu.M., Hurzhii A.M., Danko M.S. ta in. (2007) Stratehichni vyklyky 21 stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy [Strategic challenges of the 21st century to the society and economy of Ukraine]. In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NANU. K.: Feniks. [in Ukrainian].

Yehorova, O.O., Yehorova Yu.V, Mozhaikina N.V. (2015) Innovatsii yak osnova strukturnykh peretvoren i pidvyshchennia konkurentospromozhnosti rehionalnoi ekonomiky [Innovation as a basis for structural change and increasing the competitiveness of the regional economy]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 5. pp. 719–722. Available at: http://www.global-national.in.ua/archive/5-2015/147.pdf (accessed 15 October 2021).

Yehorov I.Yu., Boiko O.M., Hryha, V.Yu. (2015) Industrialni parky v Ukraini: problemy stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [Industrial parks in Ukraine: problems of formation and prospects of development]. K.: NAN Ukrainy, DU «In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy». (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro industrialni parky» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaluchennia investytsii u promyslovyi sektor ekonomiky shliakhom stymuliuvannia stvorennia industrialnykh parkiv» vid 07.09.2021, №1710–IKh. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-20#Text (accessed 15 October 2021).

Marchyshynets O.V., Marchyshynets S. M. (2017). Industrialni parky yak instrument zaluchennia investytsii u realnyi sektor ekonomiky rehionu [Industrial parks as a tool for attracting investment in the real sector of the region's economy]. Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky, vol. 9. pp. 16–22. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/3.pdf (accessed 15 October 2021)..

Medouz D. Azbuka sistemnogo myshleniya [The ABC of Systems Thinking]. Available at: https://iptm-nntu.ru/dl/books/Системная%20динамика/Azbuka-sistemnogo-myshleniya.pdf (accessed 15 October 2021). [in Russian].

Nelson R. (1993) National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press. New York. USA. 541 р.

Oleksenko L. V. (2021) Rozvytok infrastruktury natsionalnoi innovatsiinoi systemy [Development of the infrastructure of the national innovation system]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu vоl. 1 (63). pp. 108–122. Available at: http://www.evd-journal.org/download/2021/1(63)/13-Oleksenko.pdf (accessed 15 October 2021).

Oliinyk O.S. (2017) Innovatsiina infrastruktura: problemy ta perspektyvy rozvytku [Innovation infrastructure: problems and prospects of development]. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy. vоl. 43. pp. 150-160. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2017_43_15. (accessed 15 October 2021).

Popovych O.S. (2019) Naukovo-tekhnolohichna ta innovatsiina polityka: osnovni mekhanizmy formuvannia ta realizatsii [Science-technology and innovation policy: the main mechanisms of formation and implementation] :Kyiv : TOV «Pro format». (in Ukrainian)

UNECE (2020) «Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020: Eastern Europe and the South Caucasus». Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsiitransfertehnologiy/2020/12/08/Prezentatsiya%20rezultativ%20doslidzhennya%20sfery%20innovatsiynoyi%20diyalnosti.pdf (accessed 15 October 2021).

Fedulova, L.I. (2013) Napriamy rozvytku industrialnykh parkiv shchodo realizatsii innovatsiinoho potentsialu rehioniv Ukrainy [Directions of development of industrial parks in relation to realization of innovative potential of regions of Ukraine]. Ekonomichni innovatsii, no 53, pp. 296–305.

Fedulova L.I. (2014) Kontseptualni zasady upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv [Conceptual principles of management of innovative development of enterprises]. Marketynh i menedzhment innovatsii. vоl. 2. pp 122–135.

Weber B. (2016) Infrastructure as an asset class: investment strategy, sustainability, project finance and PPP / B. Weber, M. Staub-Bisang, H.W. Alfen: 2 nd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. 408 p.

Амоша О. І., Антонюк В. П., Землянкін А. І. та ін. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: монографія. НАН України. Інститут економіки промисловості. Донецьк, 2007. 328 с.

Алимов О., Ємченко В. Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку. Економічний Часопис- ХХІ. 2003. № 6. С. 41–46.

Амоша О. І. Організаційно-економічний механізми активізації інноваційної діяльності в Україні. Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/3103/st_31_2.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Бочарова Ю. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія і практика: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03. Дніпро. 2019. 530 с. URL: https://duan.edu.ua/images/head/Science/UA/Academic_Council/D_08_120_0/24899.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Галасюк В. В. Індустріальні парки: міфи та реалії. URL: https://www.segodnya.ua/opinion/galasukcolumn/ndustraln-parki-mfi-ta-real-762486.html (дата звернення: 15.10.2021).

Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Гуржій А. М., Данько М. С. та ін. Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах. Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки. К.: Фенікс. 2007. 544 с.

Єгорова О. О., Єгорова Ю. В, Можайкіна Н. В. Інновації як основа структурних перетворень і підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Вип. 5. 2015. С. 719–722. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/5-2015/147.pdf.

Єгоров І. Ю., Бойко О. М., Грига В. Ю. Індустріальні парки в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку: монографія. НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». М-во екон. розвитку і торгівлі України. Н.-д. екон. ін-т. К.: [б. в.], 2015. 139 с.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки» та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків» від 07.09.2021 р. № 1710-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-20#Text (дата звернення: 15.10.2021).

Марчишинець О. В., Марчишинець С. М. Індустріальні парки як інструмент залучення інвестицій у реальний сектор економіки регіону. Економічна теорія та історія економічної думки. 2017. Вип. №9. С. 16–22. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/3.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Медоуз Д. Азбука системного мышления. URL: https://iptm-nntu.ru/dl/books/Системная%20динамика/Azbuka-sistemnogo-myshleniya.pdf

(дата звернення: 15.10.2021)

Nelson R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press. New York. USA. 1993. 541 рр.

Олексенко Л. В. Розвиток інфраструктури національної інноваційної системи. Економічний вісник Донбасу. № 1 (63). 2021. С. 108–122. URL: http://www.evd-journal.org/download/2021/1(63)/13-Oleksenko.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Олійник О. С. Інноваційна інфраструктура: проблеми та перспективи розвитку. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2017. № 43. С. 150–160.http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2017_43_15 (дата звернення: 15.10.2021).

Попович О. С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації: монографія. Київ : ТОВ «Про формат». 2019. 342 с.

Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020: Eastern Europe and the South Caucasus. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfertehnologiy/2020/12/08/Prezentatsiya%20rezultativ%20doslidzhennya%20sfery%20innovatsiynoyi%20diyalnosti.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Федулова Л. І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України. Економічні інновації. 2013. Вип. 53. С. 296–305.

Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 122–135.

Weber B. Infrastructure as an asset class: investment strategy, sustainability, project finance and PPP / B. Weber, M. Staub-Bisang, H.W. Alfen: 2nd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. 2016. 408 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12