ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ БІЗНЕСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss2(3).254819pp7-13

Ключові слова:

глобальні тенденції, модернізація, цифровізація, інноваційний розвиток, інноваційний бізнес, інституціональне забезпечення, послуги

Анотація

Обґрунтовано імперативи глобальних трансформацій світового господарства та специфічні особливості національної економіки в контексті становлення інноваційних форм бізнесу й активізації інноваційного процесу.

Визначені еволюційні детермінанти цифрової трансформації суспільного господарства та аргументовано напрями модернізаційних перетворень економіки України. Констатовано галузеві особливості національної економіки в контексті модернізаційних змін і реалізації глобальних трендів; акцентовано на важливості дослідження інституціональних чинників економічної динаміки та регулюючих впливах інституціонального механізму в реалізації інноваційного розвитку.

Встановлено, що сучасні зміни глобальної економіки й цифрові трансформації національних господарств відбуваються з різними темпами в галузевому і секторальному сегментах, але базуються на об’єктивних процесах поглиблення й розподілу праці, поширення інтеграції і інновацій. Акцентовано, що поширенню інноваційних форм бізнесу в національній економіці не сприяють сформовані інституціональні та еволюційні обмеження.

Посилання

Гончаренко О. В., Теслюк Ю. В. Функціонал базисних інститутів економіки в забезпеченні інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8373 (дата звернення: 10.11.2021).

Институциональные проблемы эффективного государства / Под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Донецк: ДонНТУ, 2011. 372 с.

Мельник О. Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6 (120). С. 18–25.

Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги. Мировой Атлас Данных. URL: https://knoema.ru/atlas/ranks (дата звернення: 01.11.2021).

Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории. Вопросы экономики. 1997. №3. С.42–57.

Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. Экономика и математических методы. 1999. т. 35, №2. С. 3–20.

Таран С., Яворський П. Аналіз торгівлі послугами між Україною та ЄС: кроки для збільшення експорту послуг і поглиблення секторальної інтеграції з ЄС. Центр аналітики міжнародної торгівлі Trade+, Київська школа економіки. 2021. 144 с.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28–45.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: ЭКСМО, 2007. 864 с.

Denzau, A., North, D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47, No 1. P. 3–31.

Hodgson G. M. The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. No 1. P. 166–192.

Honcharenko O., Teslyuk, Yu. (2020) Funktsional bazysnykh instytutiv ekonomiky v zabezpechenni innovatsiinoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva [Functional of basic institutions in providing innovative development of agricultural production]. Efektyvna ekonomika, vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8373 (accessed 10 November 2021).

Dementiev V.V., Nureev, R.M. (2011) Inctitychionalnii problemy efectivnoho gosudarstva [Institutional problems of effective state]. Donetsk: DonNTU. [in Russian]

Melnik O. (2011) Formuvannia metodolohichnykh pidkhodiv u doslidzhenniakh innovatsii ta innovatsiinoho rozvytku [Formation of methodological approaches in innovation research and innovation]. Aktualnі problemi economyki, vol. 6, 18–25.

World and regional statistics, national data, maps, rankings. Knoema (en-US). Available at: https://knoema.com/atlas (accessed 01 November 2021).

Nesterenko A. (1997) Sovremennoe sostoyanie i osnovnye problemy institucional'no-ehvolyucionnoj teorii [Current state and main problems of institutional and evolutionary theory]. Voprosi economyki, vol. 3, pp.42–57.

Polterovitch V. (1999) Institucional'nye lovushki i ehkonomicheskie reformy [Institutional traps and economic reforms]. Economika i matematicheckii metody, vol.2, pp.3–20.

Тaran S., Yavors’kyy P. (2021) Analiz torhivli posluhamy mizh Ukrayinoyu ta YES: kroky dlya zbil’shennya eksportu posluh i pohlyblennya sektoralʹnoyi intehratsiyi z YES [Analysis of trade in services between Ukraine and the EU: steps to increase exports of services and deepen sectoral integration with the EU]. Tsentr analityky mizhnarodnoyi torhivli Trade+, Kyyivsʹka shkola ekonomiky. [in Ukrainian]

Fedulova L. (2013) Innovatsiinyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv ta problemy suchasnoho usvidomlennia [Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern]. Ekonomichna teoria, vol. 2, pp.28–45.

Schumpeter J. (2007) Teoriya Ekonomicheskogo Razvitiya. Kapitalizm, Sotsializm i Demokratiya [The Theory of Economic Development, Capitalism, Socialism, and Democracy]. Moscow: Eksmo. [in Russian]

Denzau A., North, D. (1994) Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos, vol. 47, no 1, pp. 3–31.

Hodgson, G.M. (1998) The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, vol. 36, no 1, pp. 166–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12