ОЦІНКА РИТМІЧНОСТІ ТА АНАЛІЗ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232599pp111-117

Ключові слова:

законодавча база; суб’єкт малого підприємництва; реалізація продукції; ритмічність випуску; коефіцієнти; індекси сезонності; сезонні коливання; фактори впливу; динамічні зміни

Анотація

Розглянуто основні принципи становлення та нормативно-правове регулювання організації обліку суб’єктів малого підприємництва в Україні. Формування та розвиток малого підприємництва в Україні деталізовано в динаміці, згідно з чинними нормативними актами за період 1991-2021 р.р. Встановлено, що утворення малого бізнесу в Україні, зокрема юридичних осіб суб’єктів малого підприємництва мають певні особливості. Такі особливості щодо становлення та розвитку приватних підприємств пов’язані з певними законодавчими колізіями, що виникають при утворенні суб’єктів малого підприємництва та їх функціонування. Вивчення діяльності приватного підприємства в сучасних умовах господарювання спонукало до проведення дослідження в частині оцінки впливу структурних факторів на обсяги діяльності реалізації продукції. Доведено, що  суб’єкти малого підприємництва з без асортиментним випуском продукції піддаються дії впливу сезонних факторів. Відмічені різні підходи до вибору системи статистичних показників щодо оцінки структурних змін випуску продукції в динаміці. Підтверджено доцільність застосування індексного методу, зокрема індексів сезонності з метою виміру впливу сезонних коливань на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг). Визначено алгоритм оцінки сезонних компонент на обсяг реалізації продукції, зокрема води. Представлено графічно сезонну хвилю реалізації продукції суб’єктом малого підприємництва. Здійснено оцінку ритмічності та сезонних коливань реалізації продукції малим підприємством за квартальною динамікою методом заліку з урахуванням ритмічних поставок. Розраховано систему показників на основі індексів сезонності: амплітуда коливань; середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення з метою вимірювання дії сезонних коливань. Запропоновано ефективні методи удосконалення аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Біографія автора

А.В. Хмелюк, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Посилання

Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. №698-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text (дата звернення 22.04.2021).

Господарський Кодекс України: від 16.01.2003 р. №436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n2582 (дата звернення 22.04.2021).

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1991 р. №996-XIV. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (дата звернення 24.04.2021).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page15#Text (дата звернення 24.04.2021).

Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник. Київ: КНЕУ. 2010. 351с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., випр. і доп. Київ.: Знання. 2005. 662 с.

Ковтун Н.В. Теорія статистики: підручник. Київ: Знання. 2012. 399 с.

Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. 661 с.

Хмелюк А.В. Соломикіна В.В. Аналіз ритмічності та оцінка впливу сезонних коливань на обсяг реалізації товарів приватного підприємства Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світ економічної науки». Тернопіль. 2019. Випуск 18. С. 36–41.

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. К.: Кондор. 2009. 196 с.

The Law of Ukraine On Entrepreneurship (1991), No.698. Kyiv: Rada. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text (accessed 20 April 2021).

Economic Code of Ukraine (2003), №436-IV. Kyiv: Rada. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n2582 (accessed 20 April 2021).

The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No.996. Kyiv: Rada. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 (accessed 22 April 2021).

Tax Code of Ukraine (2010) dated 02.12.2010, No 2755-VI. Kyiv: Rada. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page15#Text (accessed 22 April 2021).

Erina A.M., Palyan Z.O. (2010) Statystyka [Statistics: textbook]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Savitskaya G.V. (2005) Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of the enterprise]. Kyiv: Knowledge. [in Ukrainian].

Kovtun N.V. Teoriia statystyky [Theory of statistics: a textbook]. Kyiv: Knowledge. [in Ukrainian].

Seredinskaya V.M, Zagorodna O.M., Fedorovich R.V. (2010) Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Ternopil: Aston Publishing House. [in Ukrainian].

Khmelyuk A.V. Solomikina V.V. (2019) Analiz rytmichnosti ta otsinka vplyvu sezonnykh kolyvan na obsiah realizatsii tovariv pryvatnoho pidpryiemstva [Rhythm analysis and assessment of the impact of seasonal fluctuations on the volume of sales of goods of a private enterprise]. Collection of abstracts of the international scientific-practical Internet conference "World of Economic Science". Ternopil, pp. 36–41.

Sheremet O.O. (2009) Finansovyi analiz [Financial Analysis]. Kyiv: Condor. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті