ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232598pp100-110

Ключові слова:

дебіторська заборгованість, дебітор, облік, план рахунків, резерв сумнівних боргів

Анотація

У статті досліджено особливості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на підприємствах коксохімічної галузі. Розкрито сутність категорії «дебіторська заборгованість», проаналізовано підходи до класифікації дебіторської заборгованості, запропоновано розширення класифікаційних ознак. Розкрито особливості організації обліку дебіторської заборгованості в ПрАТ «Дніпровський коксохімічний завод». На основі проведеного дослідження запропоновано заходи удосконалення облікового відображення дебіторської заборгованості на підприємстві. Запропоновано внесення змін до Робочого плану рахунків для виділення заборгованості, по якій не настав термін оплати, та заборгованості, що не була погашена вчасно. Для обліку резерву сумнівних боргів запропоновано ввести окремі рахунки для довгострокової та короткострокової заборгованості.

Біографія автора

Л.Г. Кемарська, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Посилання

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ МФУ від 08.10.1999 р. № 237. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (дата звернення: 03.03.2021).

Цал-Цалко Ю.С., Кірєйцев Г.Г., Луканьов І.В. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: навч.-довідн. посібн. Житомир: ПП «Рута», 2011. 707 с.

Дубровська Є.В. Дослідження сутності поняття «Дебіторська заборгованість». Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. 2009. № 2. С. 202–205.

Гнатенко Є.П., Мельниченко С.С. Методичні підходи щодо визначення поняття «дебіторська заборгованість». Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__21 (дата звернення: 03.03.2021).

Новицька В.Н. Теоретичні аспекти понять «дебіторська заборгованість» та «кредиторська заборгованість. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 2. С. 286–290.

Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю під¬приємств. Фінанси України. 2003. № 12. С. 24–36.

Кірейцев Г.Г. Фінансова звітність підприємств та її аналіз. Київ: ЦУЛ, 2002. 452 с.

Глінкіна Д.В. Регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджмент. 2007. № 3(70). С. 80–87.

Береза С.Л. Класифікація дебіторської заборгованості: нові підходи. Вісник ЖІТІ. 2001. №14. С. 156–162.

Власюк Г. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи їх вирішення. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. № 6. С. 131–135.

P(S)BO 10 «Debitorska zaborhovanist»: nakaz MFU vid 08.10.1999 р. № 237. [Account receivable: Accounting Standard]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/z0725-99 (accesed 03 March 2021).

Tsal-Tsalko Yu.S., Kirieitsev H.H., Lukanov I.V. (2011) Mizhnarodni standarty bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti [International standards of record-keeping and financial reporting]. Zhytomyr: PP “RUTA”. (in Ukrainian)

Dubrovska Ye.V. (2009) Doslidzhennia sutnosti poniattia «Debitorska zaborhovanist» [Research of essence of concept "account receivable"]. Announcer of the Sumy state university. Ser. Economy, vol. 2, pp. 202–205.

Hnatenko Ye.P., Melnychenko S.S. (2013) Metodychni pidkhody shchodo vyznachennia poniattia «debitorska zaborhovanist». [Methodical approaches are in relation to determination of concept "account receivable"] Economic sciences. Ser: Account and finances, vol. 10(1). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__21 (accessed 03.03.2021).

Novytska V.N. (2012) Teoretychni aspekty poniat «debitorska zaborhovanist» ta «kredytorska zaborhovanist» [Theoretical aspects of concepts" account receivable" and "account payable”]. Actual problems of economy, vol. 2, pp. 286–290.

Bilyk M.D. (2003) Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstv [Management an account receivable of enterprises] Finances of Ukraine, vol. 12, pp. 24–36.

Kireitsev H.H. (2002) Finansova zvitnist pidpryiemstv ta yii analiz [Financial reporting of enterprises and its analysis]. Kyiv: TSUL. (in Ukrainian)

Hlinkina D.V. (2007) Rehuliuvannia rozrakhunkovykh vidnosyn cherez upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu [Adjusting of calculation relations is through a management an account receivable] Announcer of the east Europe university of economy and management, vol. 3 (70), pp. 80–87.

Bereza S.L. (2001) Klasyfikatsiia debitorskoi zaborhovanosti: novi pidkhody [Classification of account receivable: new approaches] Announcer of ZHITI, vol. 14, pp. 156–162.

Vlasiuk H. (2011) Problemy klasyfikatsii ta otsinky debitorskoi zaborhovanosti, shliakhy yikh vyrishennia [Problems of classification and estimation of account receivable, ways of their decision] State and regions. Series: Economy and enterprise, vol. 6, pp. 131–135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті