ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232585pp77-84

Ключові слова:

доходи об’єднань, витрати об’єднань, кошторис, фінансове регулювання, фінансова звітність об’єднання співвласників, форма управління будинками

Анотація

В статті визначено сутність фінансових результатів та фінансового регулювання  діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Розглянуто фінансові (складання кошторису, формування портфеля доходів та видатків, подання фінансової звітності об’єднань, участь у програмах співфінансування з місцевим бюджетом) та економіко-організаційні аспекти функціонування об’єднань. Досліджено існуючі форми управління багатоповерхівками в Україні. Проаналізовано передумови створення та стан розвитку ОСББ в Україні, регіоні та місті. Розглянуто законодавчу базу регулювання діяльності об’єднань співвласників в Україні. Досліджено причини виникнення та обсяг заборгованості населення за оплату на утримання будинку та прибудинкової території. Виділено основні переваги створення ОСББ в Україні. Досліджено успішний досвід діяльності ОСББ в  м. Кам’янському.

Біографія автора

С.М. Ганзюк, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Посилання

Черевиков Є. Л. Передумови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері житлового-комунального господарства в Україні. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 99–110.

Житловой фонд України. Офіційний сайт державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.03.2021).

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України № 2866-ІІІ. від 29.11.2001 р. / Верховна Рада України. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14. (дата звертання 19.01.2021)

Брік С.В. Деякі особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту ОСББ. Економіка. Бізнес-адміністрування. Право. № 2(2). 2017. С. 243–253.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання. Офіційний сайт головного управління статистики у Дніпропетровській області. URL: https:// http://www.dneprstat.gov.ua/edrpo/subjects/2021/01/15_01_21/3_edrpo_01_20K4. pdf (дата звернення: 11.03.2021).

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: https: // http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2013/ks_opfg/arh_ks_opfg_13.htm

(дата звернення: 11.03.2021).

Перелік ОСББ та ЖБК міста Кам’янське. Офіційний сайт Кам`янської міської ради URL: http://kam.gov.ua/ua/news/pg/220520584268428_p46/ (дата звернення: 11.03.2021)

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг. Офіційний сайт державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.03.2021).

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами і доповненнями) / Верховна Рада України. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (дата звертання 22.01.2021).

Податковий кодекс України № 2755-17, від 01.07.2016, (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17. (дата звертання 22.01.2021)

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» : Наказ МФУ № 39 від 25.02.2000. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z016100. (дата звертання 24.01.2021)

Гура Н.О. Бухгалтерський облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків : навчальний посібник. 2-ге видання. Київ, 2020. 60 с.

Міська комплексна програма сприяння розвитку ОСББ у місті Кам`янське. Офіційний сайт Кам`янської міської ради URL: http:// kam.gov.ua/viddil_z_pitan_diyalnosti_organiv_samoorganizatsii_naselennya_ta_obednan_spivvlasnikiv_bagatokvartirnikh_budinkiv/ (дата звертання 14.03.2021)

Cherevykov Ye.L. (2010) Peredumovy rozvytku publichno-pryvatnoho partnerstva u sferi zhytlovoho-komunalnoho hospodarstva v Ukraini [Prerequisites for the development of public-private partnership in the field of housing and communal services in Ukraine], Economics and forecasting, vol. 1, pp. 99–110.

State Statistics Service of Ukraine (2021) Zhytlovoi Fond Ukrainy [Housing stock of Ukraine]. Аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 15 March 2021).

Verkhovna Rada of Ukraine (2021) Pro obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku № 2866-ІІІ. [About the association of co-owners of an apartment building no 2866-ІІІ].Аvailable at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (accessed 19 January 2021).

Brik S.V. (2017) Deiaki osoblyvosti orhanizatsii bukhhalterskoho obliku ta audytu OSBB[Some features of the organization of accounting and auditing of associations of co-owners of apartment buildings], Economy. Business administration. Right, vol. 2(2), pp. 243–253.

Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk region (2021), Kilkist subiektiv yedynoho derzhavnoho reiestru za orhanizatsiino-pravovymy formamy hospodariuvannia [Number of entities of the unified state register by organizational and legal forms of management]. Аvailable at: https:// www.dneprstat.gov.ua/edrpo/subjects/2021/01/15_01_21/3_edrpo_01_20K4. pdf (accessed 11 March 2021).

State Statistics Service of Ukraine (2021) Kilkist subiektiv yedynoho derzhavnoho reiestru za orhanizatsiino-pravovymy formamy hospodariuvannia [Number of entities of the unified state register by organizational and legal forms of management]. Аvailable at: https:// http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2013/ks_opfg/arh_ks_opfg_13.htm (accessed 11 March 2021).

Kamyanka City Council (2021) Perelik OSBB Ta ZhBK Mista Kamianske [List of associations of co-owners and housing cooperatives of the city of Kamyanske]. Аvailable at: http://kam.gov.ua/ua/news/pg/220520584268428_p46/ (accessed 11 March 2021).

State Statistics Service of Ukraine (2021) Zaborhovanist naselennia z oplaty zhytlovo-komunalnykh posluh za vydamy posluh [Debt of the population for payment of housing and communal services by type of services]. Аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 11 March 2021).

Verkhovna Rada of Ukraine (2021) Pro Bukhhalterskyi Oblik I Finansovu Zvitnist V Ukraini : Zakon Ukrainy № 996-XIV [On accounting and financial reporting in Ukraine no 996-XIV]. Аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed 22 January 2021).

Verkhovna Rada of Ukraine (2021) Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine], Available at: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17 (accessed 22 January 2021).

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 25 «Sproshchena finansova zvitnist»: Nakaz MFU № 39 vid 25.02.2000. Аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z016100 (accessed 20 January 2021).

Hura N.O. (2020) Bukhhaltersʹkyy oblik v ob’yednannyakh spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv [Accounting in associations of co-owners of apartment buildings], Kyiv (in Ukraine)

Kamyanka City Council (2021) Miska kompleksna prohrama spryyannya rozvytku OSBB u misti Kam`yansʹke [City comprehensive program to promote the development of associations of co-owners in the city of Kamyanske]. Аvailable at: http: kam.gov.ua/viddil_z_pitan_diyalnosti_organiv_samoorganizatsii_naselennya_ta_obednan_spivvlasnikiv_bagatokvartirnikh_budinkiv/(accessed 14 March 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті