РОЗРОБКА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232579pp70-76

Ключові слова:

трансфер технологій, спільне підприємництво, форми спільного підприємництва, суб’єкти спільного підприємництва

Анотація

Трансфер технологій є вагомим елементом у забезпеченні зростання рівня технологічного розвитку та конкурентоспроможності сучасного підприємства. Спільне підприємництво як одна із специфічних форм трансферу технологій надає підприємствам-учасникам можливість залучення значних інвестицій, нових технологій управління, стимулювання процесу виробництва конкурентоспроможної продукції, полегшують технологічний обмін. На сьогодні для розвитку вітчизняних підприємств актуальною стає проблема участі у різних формах спільного підприємництва, яке є відповідним методом досягнення конкурентоспроможної переваги через співпрацю. Вирішення проблемних питань потребує деталізації обмежень діяльності спільного підприємництва та дослідження сфери спільних інтересів його суб’єктів.

Метою дослідження є розробка ефективної моделі активізації трансферу технологій у формі спільного підприємництва на основі взаємодії суб’єктів-партнерів. Досліджено та визначено сфери незалежних інтересів суб’єктів спільного підприємництва, визначено фактори гарантованого результату. Базою для аналізу слугували наукові праці вітчизняних та іноземних вчених щодо зазначеної проблематики. Теоретико-методологічною основою роботи є сукупність принципів і методів наукового дослідження: принцип систематизації й теоретичного узагальнення, методи структурно-функціонального аналізу. Результати дослідження показали, що несуперечність інтересів суб’єктів спільного підприємництва виникає у ситуаціях, коли є тенденція до інтеграції і суб’єкти розраховують отримати певний гарантований результат. Доведено, що необхідною умовою забезпечення взаємовигідної співпраці окремих суб’єктів спільного підприємництва є наявність гарантії корисного результату, а партнерство в межах здійснення спільного підприємництва відбувається на підставах спільних інтересів і цілей, які мають бути втілені у результати діяльності й направлені на консолідацію взаємодії окремих учасників за допомогою спільного підприємництва. Реалізація розробленої моделі розвитку підприємства на основі активізації трансферу технологій, яка описує безперервні зміни процесу функціонування форми спільного підприємництва у часі, може мати корисний ефект щодо успішного його функціонування. Практична цінність моделі полягає в тому, що окремі суб’єкти, не залежно від власної економічної політики та характеру інтересів, мають спільну сферу компромісу, в якій вони можуть здійснювати спільне підприємництво.

Біографія автора

І.М. Чернявська, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва

Посилання

Трансфер технологій : підручник / Г.О. Андрощук та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2014. 556 с.

Трансфер технологий: монография / П. Г. Перерва та ін. Харків : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. 668 с.

Мрихіна О.Б., Висоцький А.Л., Максимів І.-Д.І. Вибір стратегій цінової політики підприємствами – природними монополістами в умовах інноваційного поступу України. Економічний простір. 2011. № 56/1. С. 239–247.

Магомедова А.М. Утворення стратегічних альянсів як спосіб розвитку партнерських відносин. Інвестиції : практика та досвід : наук.-практ. журн. 2011. № 19. С. 47–49.

Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы / пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 2002. 332 с.

Македон В.В. Міжнародні стратегічні альянси компаній : монографія. Дніпропетровськ : ДУЕП, 2010. 304 с.

Крихівська Н.О. Стратегічне управління партнерськими відносинами як інструмент активізації співробітництва. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4.

С. 64–66. URL : http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/605 (дата звернення: 10.02.2021).

Mazaraki A. А., Androshchuk G. О. (2014) Transfer tekhnologhij : pidruchnyk [Transfer of technologies : manual ] Kyiv : KNTEU [in Ukrainian].

(2012) Transfer tekhnologhyj : monoghrafyja [Transfer of technologies : monograph] / P.G. Pererva et al. Kharkiv : Virovets A.P. «Apostrophe» [in Ukrainian].

Mrihina O. B., Visockij A. L., Maksimiv I.-D. I. (2011) Vybir strateghij cinovoji polityky pidpryjemstvamy – pryrodnymy monopolistamy v umovakh innovacijnogho postupu Ukrajiny [Selecting strategy of pricing policy by enterprises – natural monopolists in the context of innovative advancement of Ukraine]. Economic environment, no. 56/1, pp. 239–247 [in Ukrainian].

Magomedova A.M. (2011) Utvorennja strateghichnykh aljjansiv jak sposib rozvytku partnersjkykh vidnosyn [Formation of strategic alliances as a way to develop partnerships]. Investments: practice and experience: scientific-practical magazine. no. 19, pp. 47–49.

Garrett B., Dussauge P. (2002) Strategicheskie al'yansy [Strategic alliances] / tr. From Eng. Moscow : INFRA-M [in Russian]

Makedon V.V. (2010) Mizhnarodni strateghichni aljjansy kompanij : monoghrafija [International strategic alliances of an enterprise : monograph]. Dnipropetrovsk : DUAN [in Ukrainian].

Krykhivska N.O. (2015) Strateghichne upravlinnja partnersjkymy vidnosynamy jak instrument aktyvizaciji spivrobitnyctva [Strategic partnership management as a tool to enhance cooperation]. Global and national economic problems. no. 4, pp. 64–66. available at: http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/605 (accessed 10 February 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті