ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232575pp64-69

Ключові слова:

ресурси, ресурсоспоживання, процес, планування, управління, промислові підприємства

Анотація

Статтю присвячено проблемі ефективного управління процесами ресурсоспоживання в умовах економічної нестабільності та фінансової кризи.  Наголошено, що сучасні промислові підприємства являють собою складні виробничо-ресурсні комплекси, тому раціональна організація управління їх ресурсним потенціалом з метою досягнення ефективності виробництва вимагає використання системного підходу, який передбачає системний розгляд формування витрат ресурсів з моменту їх надходження, можливих змін на етапі виробничого використання та на етапі реалізації готового продукту.

У процесі дослідження встановлено, що на сучасному етапі, процеси ресурсоспоживання характеризуються розбалансованістю і недостатньою ефективністю. Відсутній взаємозв’язок показників використання ресурсів з кінцевими результатами діяльності підприємств, що не дозволяє оцінити та виявити можливі резерви їх впливу на ефективність результатів діяльності. При нормуванні і плануванні використання ресурсів найменше враховується та особливість, що система, в межах якої об’єктом управління виділяються процеси використання ресурсів, охоплює всю виробничу систему в послідовності плину виробничої діяльності, починаючи зі «входу» у виробничу систему і закінчуючи її «виходом». Процес управління ресурсоспоживанням не є достатньо впорядкованим, узгодженим і керованим та таким, що має гнучкі параметри управління і будується на прогресивних тенденціях системного підходу. Складові елементи організації та планування рівня ресурсоспоживання не розглядаються як чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства. Існуючі ж організаційні резерви підвищення ефективності ресурсоспоживання можна уявити шляхом побудови сумісного інтегрованого потоку ресурсоспоживання та встановлення їх нормативної величини для кожного етапу з послідуючим аналізом відповідності умові ефективного використання.

Запропоновано визначення загального показника ресурсомісткості, як умови оптимізації витрат на ресурси, який передбачає не тільки врахування витрат усіх видів ресурсів, що задіяні в виробничо-комерційному циклі, а і врахування ступеня взаємовпливу на нього його складових. Врахування впливу складових показника ресурсомісткості може проводитися за допомогою використання методу кореляційно-регресійного аналізу впливу факторів на загальну ресурсомісткість операційної діяльності.

Впровадження наведених показників у систему управління ресурсоспоживанням дозволить якісно покращити процеси планування, а саме, задавати рівень по ресурсомісткості виробництва на «вході» і у всіх процесах. Користуючись взаємозв’язками між показниками рентабельності продукції і ресурсомісткості, можливо задавати доцільний рівень витрат на всі види ресурсів по кожному підрозділу.

Біографії авторів

Н.Г. Шепель, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування

А.В. Вороніна, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Посилання

Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учеб. пособ.. 9-e изд. Минск : Нов. Знание. 2014. 668 с.

Карий О.І. Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.01. Львів. 2004. 23с.

Бондарчук-Грита Г. В. Економічне регулювання формування і вико¬ристання виробничих ресурсів підприємницьких структур: автореф. дис….канд. екон. наук: 08.06.02. Львів. 2001. 18 с.

Адлер Ю. Восемь принципов, которые меняют мир. Менеджмент и менеджер. 2004. № 10. С. 11–18.

Il'in A.I. (2014) Planirovanie na predpriyatii: Ucheb. Posob.. 9-e izd. [Enterprise planning: Tutorial]. Minsk : Nov. Znanie. (in Belorusiya)

Karyi O.I. (2004) Informatsiine zabezpechennia upravlinnia lohistychnymy vytratamy na pidpryiemstvi [Information support of logistics costs management at the enterprise]: avtoref. dys… kand. ekon. nauk: 08.06.01. Lviv. 23 s.

Bondarchuk-Hryta H.V. (2001) Ekonomichne rehuliuvannia formuvannia i vykorystannia vyrobnychykh resursiv pidpryiemnytskykh struktur [Economic regulation of the formation and use of production resources of business structures]: avtoref. dys….kand. ekon. nauk: 08.06.02. Lviv. 18 s.

Adler Yu. (2004) Vosem principov, kotorye menyayut mir [Eight principles that change the world.] Menedzhment y menedzher. [Management and manager] no. 10. pp. 11–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті