НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ РЕІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232573pp47-55

Ключові слова:

реінжиніринг, бізнес-процеси, інформаційні технології, система управління, економічний об'єкт, фінансові ресурси, економічна ефективність, інноваційна економіка

Анотація

Технологічна модернізація економіки України й перехід на інноваційний шлях розвитку вимагає необхідність зміни існуючих підходів до управління. У зв'язку з цим, на сьогодні актуальним є вивчення напрямків розвитку процесів реінжинірингу систем управління в умовах інноваційної економіки, що дозволить визначити важливість його проведення й пріоритети прецедентів для перепроєктування економічних об'єктів.

У статті проведено систематизацію і узагальнення існуючих моделей систем управління. Доведено, що одним з найбільш перспективних механізмів є реінжиніринг бізнес-процесів, який передбачає процесну орієнтацію та індуктивний підхід щодо використання сучасних інформаційних технологій, що допускає гнучку адаптацію системи управління до змін зовнішнього й внутрішнього середовища.

Запропоновано й обґрунтовано використання об'єктно-орієнтованого підходу до аналізу, проєктування і синтезу прикладного програмного забезпечення, що дозволить застосовувати ітеративний метод розробки проєктів, який підвищить ефективність, якість і швидкість виконання всіх видів робіт, а також надасть можливість формування багатоваріантних рішень щодо розвитку виробничо-економічних систем.

Вирішено завдання ідентифікації умов успішної реалізації запропонованої моделі реінжинірингу бізнес - процесів, а саме: координація цілей проєкту реінжинірингу із стратегічними цілями економічного об'єкту; мотивація проєкту реінжинірингу; зацікавленість і компетентність керівництва; готовність економічного об'єкту в цілому і кадрових ресурсів, зокрема, до змін; ефективне управління змінами.

Запропонована в роботі процесно-орієнтована концепція стратегічного управління розвитком економічного об'єкту реального сектора економіки на основі реінжинірингу бізнес-процесів інтегрує в собі положення системного, синергетичного, процесного й стратегічного підходів, що доповнюють один одного і формують нове розуміння про управління підприємствами в довгостроковій перспективі. Практичне застосування реінжинірингу процесів системи управління економічного об'єкту надасть можливість адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища.

Біографія автора

О.О. Плахотнік, Дніпровський державний технічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва

Посилання

Akoff R. (2008) O menedzhmente [About management]. SPb.: Piter. (in Russian)

Anufrieva N.N. (2006) Patologii organizacii [Organization pathologies]. JeKO. Vol. 12. Available at: http://econom.nsc.ru/eco/ Arhiv/ReadStatiy/2006_12/Anufrieva.htm. (accessed: 03.10.2020).

Bondar-Pidhurska O.V. (2014) Reinzhynirynh yak universalnyi instrument innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [Reengineering as a universal tool for innovative economic development].

Problemy ekonomiky, vol. 4. рр. 84–90. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-4_0-pages-84_90.pdf. (accessed: 11.11.2020).

Davenport T.H. (1993) Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, MA: Harvard Business School Press. 337 p.

Didukh V.V. (2016) Reinzhynirynh biznes-protsesiv upravlinnia mashynobudivnykh pidpryiemstv [Reengineering of business processes of management of machine - building enterprises] (dys. PhD), Kiev.

Ippolitova I.Ya. (2016) Efektyvnist zdiisnennia reinzhynirynhu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi [The effectiveness of business process reengineering at the enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vоl. 13, pp. 264–270.

Karenov R.S. Reinzhiniring biznesa – novoe napravlenie strategicheskogo menedzhmenta, osnovannogo na biznes – processah [Business reengineering is a new direction of strategic management based on business processes]. Available at: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2013/Economics/6_126662. doc.htm. (accessed: 07.02.2021).

Kozachenko A.V. Praktychni pidkhody do polipshennia biznes-protsesiv [Practical approaches to improving business processes]. Available at: http://easy-code.com.ua/2010/11/praktichni-pidxodi-do-polipshennya-biznes-procesiv// (accessed: 11.12.2020).

Kryvokon M.O. (2015) Metodolohichni pidkhody do traktuvannia poniattia reinzhynirynhu v ekonomitsi [Methodological approaches to the interpretation of the concept of reengineering in economics]. Molodyi vchenyi, vol 2 (17), рр. 129–132.

Prodius O.I. (2016) Teoretychno-metodychni osnovy reinzhynirynhu biznes-protsesiv [Theoretical and methodological bases of business process reengineering]. Ekonomika: realii chasu, vol. 6 (28), pp. 79–87.

Prokhorova V.V., Bozhanova O.V., Yukhman Ya.V. (2020) Reinzhynirynh yak innovatsiina osnova rekonstruktsii systemy upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy [Reengineering as an innovative basis for the reconstruction of the enterprise management system. Economics and business management]. Problemy ekonomiky, vol. 4 (46), pp. 210–216. Available at: http://oaji.net/articles/2021/728-1614238588.pdf. (accessed: 22.12.2020).

Robson M., Ulpah F. Prakticheskoe rukovodstvo po reinzhinirgu biznes – processov [A Practical Guide to Business Process Reengineering]. Available at: http://www.management.com.ua/bpr/bpr012-2.html. (accessed: 23.12.2020).

Sakun L.M., Sukhomlyn L.V., Riznichenko L.V., Vielkin B. O. (2020) Reinzhynirynh biznes – protsesiv yak suchasnyi metod upravlinnia stratehichnymy zminamy na pidpryiemstvi [Business process reengineering as a modern method of managing strategic changes in the enterprise]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol 2 (38). pp. 81–97. Available at: file:///C:/Users/Елена/Downloads/9382-Текст%20статті-18723-1-10-20201225%20(1).pdf. (дата звернення: 21.11.2020).

Taraniuk L.M. (2011) Metodolohiia reinzhynirynhu biznes - protsesiv promyslovykh pidpryiemstv [Methodology of business process reengineering of industrial enterprises]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. Vol. 1, pp. 111–119.

Ouchi W. (1981) Theory Z: How American Bisiness Can Meet the Japanese Challenge. MA: Addison Wesley.

Robson M., Ulpah F. (1997) Prakticheskoe rukovodstvo po reinzhiniringu biznes – processov [A Practical Guide to Business Process Reengineering]. M.: Audit. JuNITI. (in Russian)

Hammer M., Champi Dzh. (2005) Reinzhiniring korporacii. Manifest revoljucii v biznese [Reengineering of a corporation. Business revolution manifesto]. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian)

Акофф, Р. О менеджменте. пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой. СПб.: Питер. 2008. 448 с.

Ануфриева Н.Н. Патологии организации. ЭКО. 2006. № 12 URL: http://econom.nsc.ru/eco/ Arhiv/ReadStatiy/2006_12/Anufrieva.htm. (дата звернення: 03.10.2020).

Бондар-Підгурська О.В. Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки. Проблеми економіки № 4. 2014. С. 84–90. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-4_0-pages-84_90.pdf. (дата звернення: 11.11.2020).

Davenport T.H. Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, MA: Harvard Business School Press. 1993. 337p.

Дідух В.В. Реінжиніринг бізнес-процесів управління машинобудівних підприємств: дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04. К. 2016. 230 с.

Іпполітова І.Я. Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 13. 2016. С. 264–270.

Каренов Р.С. Реинжиниринг бизнеса – новое направление стратегического менеджмента, основанного на бизнес-процессах. URL: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2013/Economics/6_126662. doc.htm. (дата звернення: 07.02.2021).

Koзaчeнкo A.В. Практичні підходи до поліпшення бізнес-процесів. URL: http://easy-code.com.ua/2010/11/praktichni-pidxodi-do-polipshennya-biznes-procesiv// (дата звернення: 11.12.2020).

Кривоконь М.О. Методологічні підходи до трактування поняття реінжинірингу в економіці. Молодий вчений. № 2 (17). лютий. 2015 р. С. 129–132.

Продіус О.І. Теоретично-методичні основи реінжинірингу бізнес-процесів. Економіка: реалії часу. 2016. № 6 (28). С. 79–87.

Прохорова В.В., Божанова О.В., Юхман Я.В. Реінжиніринг як інноваційна основа реконструкції системи управління підприємством. Економіка та управління підприємствами. Проблеми економіки. № 4 (46). 2020. С. 210–216. URL: http://oaji.net/articles/2021/728-1614238588.pdf. (дата звернення: 22.12.2020).

Робсон М., Улпах Ф. Практическое руководство по реинжиниргу бизнес - процессов. Перевод под ред. Н.Д. Эриашвили. URL: http://www.management.com.ua/bpr/bpr012-2.html. (дата звернення: 23.12.2020).

Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В., Вєлькін Б. О. Реінжиніринг бізнес – процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві. Економiка i органiзацiя управлiння. № 2 (38). 2020. С. 81–97. URL: file:///C:/Users/Елена/Downloads/9382-Текст%20статті-18723-1-10-20201225%20(1).pdf. (дата звернення: 21.11.2020).

Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств. Механізм регулювання економіки. 2011. № 1. С. 111–119.

Ouchi W. Theory Z: How American Bisiness Can Meet the Japanese Challenge. MA: Addison Wesley. 1981.

Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес - процессов. М.: Аудит. ЮНИТИ. 1997. 224 с.

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. Москва: Манн, Иванов и Фербер. 2005. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті