СУТНІСТЬ СТАНОВЛЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232561pp23-29

Ключові слова:

франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзі, форми франчайзингу

Анотація

У статті проаналізовано сутність франчайзингу, теоретичні та практичні аспекти франчайзингу, як ефективної форми співпраці франчайзера, який володіє успішним бізнесом, і франчайзі, який отримує дозвіл на користування схемою бізнесу франчайзера на платних умовах, протягом певного часу,  досліджено історію виникнення франчайзингу. Доведено, що франчайзинг сприяє тенденції стандартизації, а саме поширює певні стандарти ведення бізнесу та технології виробництва, створює можливості отримання ефекту масштабу, формує  певні стандарти споживання та стилю економічного життя. Головні проблеми розвитку даної форми інноваційного бізнесу в Україні, як показали дослідження, систему факторів – перешкод створюють фактори інституційного забезпечення, економічні фактори, соціально-психологічні фактори.

Біографія автора

О.В. Присвітла, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва

Посилання

Гессен А.Є, Журав М.О., Стаханова В.В. Розвиток франчайзингу як вагомий фактор розширення ринку в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. URL: http://global-national.in.ua/pro-zhurnal (дата звернення 08.04.2021).

Литвин О.Є., Запорожець М.О. Франчайзинг як ефективна форма партнерства із закордонними фірмами Фінансовий простір. 2019. № 4 (36). URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/download/736/840/ (дата звернення 10.04.2021).

Семененко І.М. Використання франчайзингу в діяльності промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 102–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_7_28 (дата звернення 08.04.2021).

Вікіпедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 02.04.2021).

Європейська асоціація франчайзингу (European Franchise Federation). URL: http://www.eff-franchise.com/ (дата звернення 10.04.2021).

Міжнародна асоціація франчайзингу (International Franchise Association, IFA). URL: www.franchise.org (дата звернення 02.04.2021).

Німецька асоціація франчайзингу (German Franchise Association). URL:http://www.franchise-net.de/. (дата звернення 02.04.2021).

Італійська асоціація франчайзингу. URL: www.assofranchising.it. (дата звернення 02.04.2021).

Французька федерація франчайзингу. URL:www.franchise-fff.com (дата звернення 02.04.2021).

Керівництво по франчайзингу Всесвітньої організації інтелектуальної власності World Intellectual Property Organization, WIPO. URL: www.wipo.int (дата звернення 28.03.2021).

Мавріду В.Ю. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу Науково-технічний збірник. 2006. № 73. С. 303–313.

Сосна С.А., Васильева Е.М. Франчайзинг. Коммерческая концессия. М.: Издательство «Академкнига», 2005. 375 с.

Забаштанська Т.А. Історичні аспекти розвитку франчайзингу в діяльності посередницьких підприємств Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ppeu_2016_1_7 (дата звернення 28.03.2021).

2018 Franchise Business Outlook. URL: https://www.franchise.org/sites/default/files/Franchise_Business_Outlook_Jan_2018.pdf.

(дата звернення 10.04.2021).

FRANCHISE GROUP URL: https://franchisegroup.com.ua/ru/about-company/ (дата звернення 10.04.2021).

Gessen, A.Ye, Zhurav, M.O, Stahanova V.V. (2014) Rozvitok franchajzingu yak vagomij faktor rozshirennya rinku v Ukrayini. Globalni ta nacionalni problemi ekonomiki – elektronne naukove fahove vidannya, zasnovane Mikolayivskim nacionalnim universitetom imeni V.O. Suhomlinskogo. Available at: http://global-national.in.ua/pro-zhurnal (accessed 02 April 2021).

Litvin O.Ye., Zaporozhec M.O. (2019) Franchajzing yak efektivna forma partnerstva iz zakordonnimi firmami Finansovij prostir. № 4 (36). Available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/download/736/840/ (accessed 10 April 2021).

Semenenko I. M. (2012) Vikoristannya franchajzingu v diyalnosti promislovih pidpriyemstv. Biznes Inform. № 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_7_28 (accessed 08 April 2021).

Vikipediya. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki (accessed 02 April).

Yevropejska asociaciya franchajzingu. Available at: http://www.eff-franchise.com/ (accessed

April 2021).

Mizhnarodna asociaciya franchjzingu Available at:www.franchise.org (accessed 02 April 2021).

Nimecka asociaciya franchajzingu Available at:http://www.franchise-net.de/ (accessed 02 April 2021).

Italijska asociaciya franchajzingu. Available at:www.assofranchising.it. (accessed 02 April 2021).

Francuzka federaciya franchajzingu. Available at: www.franchise-fff.com (accessed 02 April 2021).

Kerivnictvo po franchajzingu Vsesvitnoyi organizaciyi intelektualnoyi vlasnosti. Available at: www.wipo.int (accessed 28 March 2021).

Mavridu V.Yu. (2006) Teoretichni ta praktichni aspekti franchajzingu Naukovo-tehnichnij zbirnik. № 73. 303–313 [in Ukrainian]

Sosna S. A. (2005) Franchajzing. Kommercheskaya koncessiya:Akademkniga

Zabashtanska T.A. (2016) Istorichni aspekti rozvitku franchajzingu v diyalnosti poserednickih pidpriyemstv Problemi i perspektivi ekonomiki ta upravlinnya. № 1. (pp. 36–44) Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ppeu_2016_1_7 (accessed 28 March 2021).

2018 Franchise Business Outlook. Available at: https://www.franchise.org/sites/default/files/Franchise_Business_Outlook_Jan_2018.pdf. (accessed 10 April 2021).

FRANCHISE GROUP. Available at:https://franchisegroup.com.ua/ru/about-company/ (accessed 10 April 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті