КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2709-2879.2021iss1(2).232538pp7-12

Ключові слова:

концептуальна модель, економічний розвиток, економіка інноваційного типу, інноваційні процеси

Анотація

Підвищення конкурентоспроможності України можливе лише за умов формування нових механізмів інноваційного розвитку та технологічного удосконалення національної економіки.

Доведено, що в умовах кризової ситуації, що склалася сьогодні в Україні, постала проблема щодо вироблення моделі сталого економічного зростання, розв’язання якої стане основою для якісно нового типу економічного розвитку. Обґрунтовано необхідність переходу до економіки інноваційного типу, що дасть можливість не тільки вивести економіку України з кризового стану, а й прискорити темпи економічного зростання, що забезпечити в подальшому стабільний соціально-економічний розвиток суспільства

Зроблено висновок про те, що інтенсивний розвиток інноваційної діяльності в сучасних умовах забезпечує основу стійкого економічного зростання, що надає можливість стверджувати про інноваційний тип розвитку економіки.

Біографія автора

О.В. Коваленко, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та організації виробництва

Посилання

Гриценко А.А. Логико-исторические основы кардинальных экономических изменений и перехода к реконструктивному развитию. Економіка України. 2017. № 5–6. С. 39–57.

Корнійчук Л., Шевчук В. Сталий розвиток і глобальна місія України. Економіка України. 2009. № 5. С. 4–14.

Головінов О.М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці. Економіка та держава. 2013. № 5. С. 4–8.

Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік. Економіка України. 2010.

№ 6. С. 67–68.

Єфремова Н.Ф., Чічкань О.І., Галаганов В.О. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу. Інвестиції: практика та досвід. 2016 . № 24. С. 66–70.

Кириляк В.Є., Савельєв Є.В. Вплив глобалізації на економічний розвиток України. Економіка України. 2012. № 9. С. 57–59.

Чухно А. Модернізація економіки та економічна теорія. Економіка України. 2012. № 9. С. 4–12.

Пилипенко О.В. Державне управління інноваційною діяльністю в України. Економіка України. 2016. № 9. С. 30–41.

Gritsenko A.A. (2017) Logiko-istoricheskiye osnovy kardinal'nykh ekonomicheskikh izmeneniy i perekhoda k rekonstruktivnomu razvitiyu [Logical and Historical Foundations of Cardinal Economic Changes and the Transition to Reconstructive Development]. Ekonomika Ukrainy,

no. 5–6, pp. 39–57.

Korniychuk L., Shevchuk V. (2009) Stalyy rozvytok i hlobal’na misiya Ukrainy [Sustainable development and the global mission of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no. 5, pp. 4–14.

Holovinov O.M. (2013) Innovatsiyna aktyvnist i innovatsiyni protsesy v natsional’niy ekonomitsi [Innovative activity and innovative processes in the national economy]. Ekonomika ta derzhava,

nо. 5, pp. 4–8.

Budkin V. (2010) Innovatsiyna model’ rozvytku natsional’nykh ekonomik [Innovative model of development of national economies]. Ekonomika Ukrainy, no. 6, pp. 67–68.

Yefremova N.F., Chichkan O.I., Halahanov V.O. (2016) Finansova skladova pobudovy ekonomiky innovatsiynoho typu [The financial component of building an innovative economy]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 24, pp. 66–70.

Kyrylyak V.I., Savelyev I.V. (2012) Vplyv hlobalizatsiyi na ekonomichnyy rozvytok Ukrainy [The impact of globalization on the economic development of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no. 9, pp. 57–59.

Chukhno A. (2012) Modernizatsiya ekonomiky ta ekonomichna teoriya [Modernization of the economy and economic theory]. Ekonomika Ukrainy, no. 9, pp. 4–12.

Pylypenko O.V. (2016) Derzhavne upravlinnya innovatsiynoyu diyal’nistyu v Ukraini [State management of innovation in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no. 9, pp. 30–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

Статті